POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Bochneris sól bocheńska

 

 1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.solbochenska.pl, w tym Kupujących i Użytkowników, jest Firma pod nazwą Bochneris Katarzyna Urban, ul. Tadeusza Kościuszki 75/41, 30-114 Kraków.

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 1. Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko ewentualnie nazwa firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika. Dane osobowe gromadzone są podczas rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia oraz w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

 1. Zakres i cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2. Zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Portalu – do czasu zakończenia realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.solbochenska.pl

www.solbochenska.pl  współpracuje z następującymi operatorami płatności: PayPal, przelew na konto banku AliorBank, Przelewy 24

 1. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższym celu, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się naszym biurem pod adresem biuro@solbochenska.pl lub numerem telefonu (+48) 570 377 588.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, któremu dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich skopiowania bądź sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.

5.3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

 1. Zabezpieczenie Danych

6.1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które mają  zapewnić ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania danych wewnątrz firmy Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby, które są upoważnione przez Administratora.

 1. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu

 

 

 1. opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie
 2. zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji
 3. opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych
 4. opisywać środki zastosowane lub proponowane przez administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków

 

 1. Pozostałe postanowienia

8.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis sól bocheńska.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności

 

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@solbochenska.pl

 

Wróć do regulaminu