GET YOURSELF
REFRESHED

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„Czym zainspirowała Was w życiu Wasza babcia”

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu„ Czym zainspirowała Was w życiu Wasza babcia”, zwanego dalej: „Konkursem”),prowadzonego na Fanpagu Soli Bocheńskiej zamieszczonym w portalu społecznościowym Facebook (zwaną dalej „ strona na FB ”) przez Sól Bocheńska Katarzyna Urban z siedzibą w Krakowie

I. Definicje

 1. Dni Robocze–oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Laureat–oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.
 3. Nagroda –oznaczy nagrodę w Konkursie, określoną w § 5 Regulaminu.
 4. Organizator –oznacza Katarzynę Urban prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bochneris Katarzyna Urban, z siedzibą w Krakowie(30-114 Kraków)mieszczącej się pod adresem ul. Kościuszki 75/421, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadająca numer NIP:681 18 04379, reprezentowaną przez Katarzynę Urban.
 5. Potencjalny Uczestnik–oznacza osobę fizyczną, który spełniła warunki z § 3 Regulaminu.
 6. Regulamin–oznacza niniejszy regulamin Konkursu.
 7. Strona Internetowa Organizatora –www.solbochenska.pl
 8. Utwór –Opis czym Uczestnik został zainspirowany przez Swoją babcię.

II. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie przez Uczestnika Konkursu Utworu na warunkach opisanych w regulaminie Konkursu, poprzez wypełnienie których Uczestnik może ubiegać się o Nagrodę.
 2. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na Fan Page na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Konkurs będzie trwał oddania 16styczniado dnia 21 stycznia 2017roku włącznie.
 4. Organizator zamieści informacje odnośnie organizowanego Konkursu na Fan Page Organizatora.
 5. Regulamin Konkursu będzie umieszczony na Stronie Internetowej Organizatora.
 6. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:
 7. a) stworzyć Utwór w postaci opisu,
 8. b) przekazać Utwór Organizatorowi w formie i w terminie określonym warunkami Regulaminu Konkursu.

 

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Organizator dopuszcza możliwość udziału w konkursie osób niepełnoletnich, jedynie za zgodą opiekuna prawnego.
 3. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:
 • posiadać swój własny adres e-mail,
 • przystąpić do Konkursu, celem przekazania Organizatorowi stworzonego Utworu zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu,
 • stworzyć Utwór –tj., opisać czym został zainspirowany w życiu przez Swoją babcię,
 • przekazać Utwór Organizatorowi (tj. drogą e-mail na biuro@solbochenska.pl, wiadomością prywatną na stronie FB, bądź zamieszczeniem zdjęcia bezpośrednio na stronie FB Organizatora).
 1. Każdy uczestnik może przesłać w ramach Konkursu 3 Utwory.
 2. Utwór nie może zawierać treści, które mogłyby:
 • zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 • pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora;
 • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 1. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
 3. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje we wszystkich kwestiach związanych z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

IV. Wyłonienie Laureata

 1. Wyłonienie Laureata I miejsca -autora najlepszego Utworu oraz kolejnych Laureatów II i III miejsca dokona komisja Organizatora w dniu 21 stycznia 2017 roku w składzie:
 • Katarzyna Urban,
 • Katarzyna Rydz,
 • Beata Barnaś.
 1. Wyłonienia Laureatów Komisja Organizatora dokona odpowiednio w terminie7dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Komisja konkursowa wybierze Utwór najbardziej kreatywny, pomysłowy oraz ciekawy.
 3. Prawo autorskie majątkowe do Utworów stworzonych w ramach Konkursu, o których mowa w § 3 Regulaminu zostają przeniesione na Organizatora i obejmują w szczególności, ale nie wyłącznie:
 • prawo do rozpowszechniania i powielania Utworu, w środowisku sieci Internet jak i w innych mediach,
 • prawo do publikowania na stronie internetowej, FB, reklamie outdoorowej,
 • prawo do wykorzystania w innych materiałach reklamowych.

5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego dzieła, zamieszczonego na przesłanym Utworze w szczególności z celu związanym z realizacją przedmiotowego Konkursu, jak również w celach marketingowych, reklamowych promocyjnych Organizatora.

6. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z § 5 Regulaminu.

 

V. Nagroda

 1. Organizator przewiduje 3 (trzy) nagrody dla Laureatów w postaci:
 • dla Laureata I miejsca zestaw soli: Satusan musująca sól do kąpieli, peeling do ciała, Spa salt, Żel do kąpieli oraz Sól Floris o łącznej wartości 64,10 zł ( słownie: sześćdziesiąt cztery złote i 10 groszy)
 • dla Laureata II miejsca zestaw soli: Satusan musująca sól do kąpieli, peeling do ciała i żel pod prysznic o łącznej wartości 39,70 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy).
 • dla Laureata III miejsca zestaw soli: Satusan musująca sól do kąpieli oraz żel pod prysznic o łącznej wartości 23,80 zł ( słownie: dwadzieścia trzy złote i osiemdziesiąt groszy).
 1. Laureaci nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
 2. Laureaci nie mogą otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.
 4. Organizator zobowiązuje się do pokrycia należnego podatku dochodowego z tytułu wygranych w Konkursie.

 

VI. Powiadomienie o wygranej

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora w ciągu7 dni (siedem) Dni Roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane Laureatom za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na wskazany adres oraz za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora i zawierać będzie informacje dotyczące warunków przekazania Nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureatów o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureatów, w szczególności z powodu wskazania niewłaściwego adresu e-mail w czasie trwania Konkursu i niepoinformowania Organizatora o tym fakcie.
 4. Lista wyłonionych Laureatów zostanie wskazana na Fan Page na Facebook, poprzez podanie ich imienia i nazwiska.

 

VII. Wydanie Nagrody

 1. Warunkiem wydania Nagród jest przesłanie przez Laureatów na adres poczty elektronicznej Organizatora, w terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu następujących danych:
 • imię i nazwisko,
 • adresu e-mail, na który ma być przesłane zawiadomienie odnośnie wygranej oraz inne dane dotyczące odbioru Nagrody,
 • adres zamieszkania,
 • adres i nazwa właściwego dla Laureata urzędu skarbowego.
 1. Podanie przez Laureata powyższych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagrody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody oraz, gdy zaistnieje taka okoliczność, w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania ewentualnej Nagrody i rozpatrzenia reklamacji.
 3. Każdy, kto przekaże Organizatorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 

IX. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.
 2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny tj. art 919 kc –921 kc.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Organizatora.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.solbochenska.pl/sklep

WSTĘP

 • 1. Właścicielem sklepu internetowego www.solbochenska.pl/sklep zwanego dalej sklepem internetowym jest Bochneris Katarzyna Urban, zarejestrowana w Krakowie, na ul. Kościuszki 75/41, zwana dalej Właścicielem.
 • 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. W sklepie internetowym dostępny jest wyłącznie asortyment z aktualnej oferty.
 • 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
 • 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.

OFERTA

 • 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu w chwili składania zamówienia.
 • 6. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 • 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta, który złożył zamówienie. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • 8. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 • 9. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.

ZAMÓWIENIE

 • 10. Zamówienia może dokonać każdy, kto zarejestruje się na stronie www.solbochenska.pl/sklep podając swoje dane osobowe bądź dane firmy.
 • 11. Dane osobowe przetwarzane będą/godnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych f (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 • 12. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez Internet, za pomocy formularza znajdującego się na stronie www.solbochenska.pl/sklep
 • 13. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.
 • 14. Właściciel zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności.
 • 15. W przypadku zaznaczenia w formularzu „płatność przelewem” jako sposobu płatności, Zamówienie będzie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Właściciela nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia. W przypadku niedochowania któregokolwiek z warunków zamówienie zostanie anulowane.
 • 16. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko przed wysłaniem przez sklep towaru. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod numerem +48 605 369 089.
 • 17. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem sklep internetowy skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

WARUNKI DOSTAWY

 • 18. Termin dostawy zamówionych towarów, liczony od momentu przekazania zamówionego towaru do kuriera wynosi do 3 dni roboczych, chyba, że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin.
 • 19. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany kurierowi zgodnie z pkt 17 regulaminu, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 • 20. Zamówione towary będą, dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany podczas rejestracji bądź adres wpisany w formularzu zamówienia.
 • 21. Koszt dostawy zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu.

REKLAMACJE

 • 22. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt iest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sklepem internetowym. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest koniecznym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • 23. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z paragonem, w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie uszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.
 • 24. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Bochneris Katarzyna Urban, Kopaliny 50, 32-720 Nowy Wiśnicz. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt. 23 regulaminu zwrot zostanie przyjęty. W przypadku, gdy sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, a kupującym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Właściciel dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych.
 • 25. Koszty odesłania towarów zwracanych bez podania przyczyny, ponosi Klient. Oplata ta nie jest rozumiana jako odstępne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
 • 26. Towar przeceniony, sprzedawany po cenie promocyjnej nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
 • 27. Jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy odesłać go przesyłką razem z otrzymanym z nim paragonem bądź fakturą i opisem przyczyn reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Właściciel może:
  • a) Nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Klienta reklamowany produkt,
  • b) Uznać reklamację i wymienić na pełnowartościowy
  • c) Uznać reklamację i zaoferować do wyboru inne, dostępne w sklepie produkty
  • d) Uznać reklamację i zwrócić pieniądze.
  • e) W przypadku uznania reklamacji, równowartość opłaty pocztowej odpowiadające wartości opłaty za przesyłkę z reklamowanym towarem, Właściciel zwróci Klientowi niezwłocznie po uznaniu reklamacji. Towar prosimy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub po uprzednich ustaleniach możemy zorganizować odbiór towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • 28. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 • 29. W przypadku, gdy kupującym jest firma bądź osoba prowadząca działalność gospodarczą i dokonała zakupu na fakturę, nie stosuje się pkt. 23-25.

FORMY PŁATNOŚCI

 • 30. Opłatę za zamówiony towar można przelać na konto Właściciela o numerze AliorBank 90 2490 0005 0000 4500 9223 6058
 • 31. Opłaty za pobraniem dokonuje się przy odbiorze przesyłki u kuriera.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 • 32. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na upoważnienie Właściciela do wystawiania faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.
 • 33. W przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej) do każdego zamówienia Właściciel dołącza paragon, faktura VAT będzie wystawiona tylko w sytuacji, gdy kupujący zażąda takiego dokumentu.
 • 34. Jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, Właściciel będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT, po wcześniejszym przesłaniu wymaganych informacji za pośrednictwem wiadomość e-mail.
 • 35. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 10 regulaminu, zbierane są przez Właściciela w celu prowadzenia sprzedaży oraz działań marketingowych. Każdy użytkownik sklepu internetowego przekazuje swoje dane dobrowolnie.
 • 36. Rejestrując się w sklepie internetowym, Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży.
 • 37. Rejestracja w sklepie internetowym jest równoznaczna z udzieleniem przez Klienta zgody na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych. Zebrane dane osobowe są administrowane przez Bochneris Katarzyna Urban lub podmiot działający na rzecz Bochneris Katarzyna Urban i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w tym między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
  Dane osobowe Klientów pra, warząc są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.). ^ °S°boWyCh 2 dn,a 29
 • 38. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.
 • 39. Cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 38 Klient może dokonać poprzez wyrejestrowanie się z bazy danych Klientów sklepu internetowego. W tym celu należy wysyłać maila na adres biuro@solbochenska.pl ze stosowną informacją. Po dokonaniu weryfikacji prawdziwości maila, następuje wyrejestrowanie z bazy Klientów sklepu internetowego.
 • 40. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (ceny brutto).
 • 41. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.solbochenska.pl/sklep