Regulamin
solbochenska

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.solbochenska.pl/sklep

WSTĘP

 • 1. Właścicielem sklepu internetowego www.solbochenska.pl/sklep zwanego dalej sklepem internetowym jest Bochneris Katarzyna Urban, zarejestrowana w Krakowie, na ul. Kościuszki 75/41, zwana dalej Właścicielem.
 • 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski. W sklepie internetowym dostępny jest wyłącznie asortyment z aktualnej oferty.
 • 3. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
 • 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.

OFERTA

 • 5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu w chwili składania zamówienia.
 • 6. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 • 7. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, niezwłocznie poinformujemy o tym Klienta, który złożył zamówienie. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
 • 8. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 • 9. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.

ZAMÓWIENIE

 • 10. Zamówienia może dokonać każdy, kto zarejestruje się na stronie www.solbochenska.pl/sklep podając swoje dane osobowe bądź dane firmy.
 • 11. Dane osobowe przetwarzane będą/godnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych f (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
 • 12. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez Internet, za pomocy formularza znajdującego się na stronie www.solbochenska.pl/sklep
 • 13. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia.
 • 14. Właściciel zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości, co do ich poprawności.
 • 15. W przypadku zaznaczenia w formularzu „płatność przelewem” jako sposobu płatności, Zamówienie będzie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Właściciela nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia. W przypadku niedochowania któregokolwiek z warunków zamówienie zostanie anulowane.
 • 16. Anulowanie zamówienia przez Klienta możliwe jest tylko przed wysłaniem przez sklep towaru. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem telefonicznie pod numerem +48 605 369 089.
 • 17. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem sklep internetowy skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

WARUNKI DOSTAWY

 • 18. Termin dostawy zamówionych towarów, liczony od momentu przekazania zamówionego towaru do kuriera wynosi do 3 dni roboczych, chyba, że wspólnie z Klientem został ustalony inny termin.
 • 19. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych okoliczności, które sprawiają, że towar nie może zostać przekazany kurierowi zgodnie z pkt 17 regulaminu, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 • 20. Zamówione towary będą, dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres podany podczas rejestracji bądź adres wpisany w formularzu zamówienia.
 • 21. Koszt dostawy zostanie doliczony do cen towarów w zamówieniu.

REKLAMACJE

 • 22. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt iest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sklepem internetowym. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera jest koniecznym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 • 23. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7 ust. 1 w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3 ww. ustawy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany wraz z paragonem, w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie uszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.
 • 24. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres Bochneris Katarzyna Urban, Kopaliny 50, 32-720 Nowy Wiśnicz. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 2 dni roboczych dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania określone w pkt. 23 regulaminu zwrot zostanie przyjęty. W przypadku, gdy sprzedaż odbyła się na podstawie faktury VAT, a kupującym jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu faktury korygującej Właściciel dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta w ciągu 7 dni roboczych.
 • 25. Koszty odesłania towarów zwracanych bez podania przyczyny, ponosi Klient. Oplata ta nie jest rozumiana jako odstępne zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
 • 26. Towar przeceniony, sprzedawany po cenie promocyjnej nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
 • 27. Jeśli towar ma wady fabryczne lub został uszkodzony w trakcie przesyłki, prosimy odesłać go przesyłką razem z otrzymanym z nim paragonem bądź fakturą i opisem przyczyn reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Właściciel może:
  • a) Nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Klienta reklamowany produkt,
  • b) Uznać reklamację i wymienić na pełnowartościowy
  • c) Uznać reklamację i zaoferować do wyboru inne, dostępne w sklepie produkty
  • d) Uznać reklamację i zwrócić pieniądze.
  • e) W przypadku uznania reklamacji, równowartość opłaty pocztowej odpowiadające wartości opłaty za przesyłkę z reklamowanym towarem, Właściciel zwróci Klientowi niezwłocznie po uznaniu reklamacji. Towar prosimy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub po uprzednich ustaleniach możemy zorganizować odbiór towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • 28. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 • 29. W przypadku, gdy kupującym jest firma bądź osoba prowadząca działalność gospodarczą i dokonała zakupu na fakturę, nie stosuje się pkt. 23-25.

FORMY PŁATNOŚCI

 • 30. Opłatę za zamówiony towar można przelać na konto Właściciela o numerze AliorBank 90 2490 0005 0000 4500 9223 6058
 • 31. Opłaty za pobraniem dokonuje się przy odbiorze przesyłki u kuriera.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 • 32. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na upoważnienie Właściciela do wystawiania faktur VAT lub rachunków z tytułu dokonanego zakupu bez podpisu odbiorcy.
 • 33. W przypadku, gdy kupującym jest osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej) do każdego zamówienia Właściciel dołącza paragon, faktura VAT będzie wystawiona tylko w sytuacji, gdy kupujący zażąda takiego dokumentu.
 • 34. Jeśli sprzedaż dokonywana jest na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, Właściciel będzie wystawiał każdorazowo fakturę VAT, po wcześniejszym przesłaniu wymaganych informacji za pośrednictwem wiadomość e-mail.
 • 35. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 10 regulaminu, zbierane są przez Właściciela w celu prowadzenia sprzedaży oraz działań marketingowych. Każdy użytkownik sklepu internetowego przekazuje swoje dane dobrowolnie.
 • 36. Rejestrując się w sklepie internetowym, Użytkownik podaje dane niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży.
 • 37. Rejestracja w sklepie internetowym jest równoznaczna z udzieleniem przez Klienta zgody na przetwarzanie i wykorzystanie jego danych, w tym również w celach marketingowych i promocyjnych. Zebrane dane osobowe są administrowane przez Bochneris Katarzyna Urban lub podmiot działający na rzecz Bochneris Katarzyna Urban i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące, w tym między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
  Dane osobowe Klientów pra, warząc są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.).
 • 38. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.
 • 39. Cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 38 Klient może dokonać poprzez wyrejestrowanie się z bazy danych Klientów sklepu internetowego. W tym celu należy wysyłać maila na adres biuro@solbochenska.pl ze stosowną informacją. Po dokonaniu weryfikacji prawdziwości maila, następuje wyrejestrowanie z bazy Klientów sklepu internetowego.
 • 40. Wszystkie ceny są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie cła i podatki, w tym podatek VAT (ceny brutto).
 • 41. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.solbochenska.pl/sklep

 

Polityka Bezpieczeństwa (czytaj)